Bancs ètics i socials

Les entitats del Tercer Sector Social i les de la banca ètica i social comparteixen principis i valors. Aquestes entitats financeres coneixen la peculiar naturalesa de les entitats del Tercer Sector Social, identifiquen el valor afegit que la seva actuació aporta a la societat i comprenen les seves específiques necessitats financeres.

Per aquesta raó, les entitats que encarnen aquesta manera alternativa d’entendre l’activitat bancària tenen un protagonisme creixent com a socis estratègics del Tercer Sector Social i com a proveïdors de serveis financers.

En coherència amb aquest propòsit, a Finan3 donem projecció a la banca ètica i social i la situem com a sòcia preferent del nostre projecte. Amb aquesta finalitat, Finan3 ha formalitzat convenis de col·laboració amb diferents entitats de la banca ètica i social i de les finances ètiques.

La finalitat dels convenis referits és instituir un marc estable de cooperació amb la banca ètica i social, que permet una major facilitat d’accés al crèdit a les entitats del Tercer Sector Social en condicions favorables.

Recursos