Assemblea General

És l’òrgan sobirà de la cooperativa. Cada entitat sòcia disposa d’un vot a l’Assemblea, amb independència del capital aportat. Es reuneix al menys una vegada a l’any en sessió ordinària.